Products
:
احراز صلاحیت عمومی
:
HRM
:
مدیریت درخواستها و زمانبندی جهت مصاحبه متقاضیان براساس سیاست های تعریف شده

این سامانه ، سیستم احراز صلاحیت کارکنان کلیدی و عملیاتی شرکت های بیمه، توسط بیمه مرکزی می باشد. شرکت های بیمه داوطلبان سمت های کلیدی را در این سامانه ثبت می‌نمایند و جهت احراز به بیمه مرکزی ارجاع می دهند. بیمه مرکزی موظف به بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت این داوطلبان سمت در شرکت های بیمه می باشد. مراحل بررسی و احراز بطور کامل و گام به گام در سامانه توسط افراد مختلف با سطوح دسترسی متفاوت قابل رهگیری بوده و هرکدام از اشخاص مربوطه دارای جایگاه مرتبط، می توانند گزارشات و تغییرات خود را برای فرد متقاضی احراز صلاحیت، در سیستم ثبت نمایند. ثبت ، بارگذاری و تایید مدارک مورد نیاز، نامه نگاری های اداری و ... از امکانات این سامانه است.