مشتریان
صنعت بیمه
Team Member Picture

بیمه مرکزی

نرم افزار صورت های مالی 1389
Team Member Picture

بیمه مرکزی

سامانه های سنهاب1390-1399
صنعت بانکداری
Team Member Picture

بانک صادرات

نرم افزار صورت های مالی تلفیقی و گزارشات بانک مرکزی 1388-1399
Team Member Picture

بانک پاسارگاد

نرم افزار صورت های مالی تلفیقی نرم افزار صورت های مالی تلفیقی 1388-1390
Team Member Picture

بانک آینده

نرم افزار صورت های مالی تلفیقی و گزارشات بانک مرکزی1389-1399
سایر صنایع
Team Member Picture

داروسازی جابر بن حیان

نرم افزار صورت های مالی 1387
Team Member Picture

داروسازی اسوه

نرم افزار صورت های مالی1387
Team Member Picture

داروسازی راموفارمین

نرم افزار صورت های مالی1387
Team Member Picture

شرکت پخش رازی

نرم افزار صورت های مالی1387
Team Member Picture

داروسازی کیمیدارو

نرم افزار صورت های مالی1387
Team Member Picture

مجموعه سرمایه گذاری البرز

نرم افزار صورت های مالی1387-1390
Team Member Picture

شرکت تولی پرس

نرم افزار صورت های مالی1389
Team Member Picture

شرکت کی بی سی

نرم افزار صورت های مالی1389
Team Member Picture

مجموعه سرمایه گذاری شاهد

نرم افزار صورت های مالی تلفیقی1389
Team Member Picture

مجموعه شستا

نرم افزار صورت های مالی و بودجه1390-1392